МЕТОД SWOT

МЕТОД SWOT (абревіатуру складено за першими літерами англ. слів: strengths — сильні сторони, weaknesses — слабкі сторони, opportunities — можливості, threats — загрози) дозволяє встановити зв’язки між силою і слабкістю організації та зовнішніми загрозами і можливостями. Метод SWOT-аналізу — аналіз сильних та слабких сторін ФП, можливостей і загроз з боку фармацевтичного ринку з метою визначення маркетингових цілей, стратегій та конкретних заходів, що дають можливість пристосувати потенціал підприємства до тенденцій та умов ринку. SWOT-аналіз дозволяє провести аналіз середовища фармацевтичної організації, поєднати сумісне вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища. Методологія SWOT передбачає спочатку з’ясування переліку сильних і слабких сторін (внутрішніх чинників фармацевтичної організації), загроз і можливостей (зовнішніх чинників), а потім встановлення зв’язків між ними, що у подальшому можуть бути використані для формування стратегії фармацевтичної організації. Для встановлення зв’язків складається матриця SWOT (схема).

Схема. Матриця SWOT-аналізу

Внутрішні чинники фармацевтичної організації Зовнішні чинники фармацевтичного ринку
Можливості Загрози
Сильні сторони Сила — можливості Сила — загрози
Слабкі сторони Слабкість — можливості Слабкість — загрози

На перетині переліків утворюються квадранти, в кожному з яких необхідно розглянути усі можливі парні комбінації та виділити ті, що треба врахувати при розробці стратегії фармацевтичної організації.

Абалонин С. SWOT-анализ деятельности предприятия // Маркетинг. — 1999. — № 6; Виханский О.С., Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT-анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. — 2000. — № 15; Наумов А.И. Менеджмент. — М., 1999; Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг. — К., 2003.


Інші статті автора