МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ (ММФ) — навчальна дисципліна, викладання якої розпочато в ХФІ (зараз — НФаУ) у 1992 р. за спеціальністю «Фармація», а згодом — за всіма спеціальностями цього ж напрямку. Введення ММФ до навчальних планів було зумовлено початком формування ринкових відносин, наслідком чого став перехід від централізованого планового управління підприємствами фармацевтичної галузі до децентралізованого управління та постачання, домінування демократичних принципів, поширення самофінансування, реструктуризація аптечної мережі, виробничих підприємств, створення нових організаційно-правових форм господарювання та управління (асоціацій, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів та ін.). Під впливом складності, нестабільності, непередбачуваності, плинності зовнішнього середовища організацій радикально змінилася робота керівників: підвищилася самостійність та відповідальність за вибір стратегії ФП та аптечних підприємств, прийняття управлінських рішень, за фінансові результати підприємств, їх прибутковість, за забезпечення працівників заробітною платою, за розвиток демократизації управління тощо. Виникла необхідність підготовки випускників фармацевтичних навчальних закладів для діяльності в умовах ринкової економіки. Назва та зміст дисципліни ММФ передбачають поєднання теоретичних, економічних основ менеджменту та маркетингу з особливостями фармації. У розділі менеджменту розглядаються загальні положення, дія яких повністю поширюється на всі рівні управління фармацевтичними організаціями (інституційний, управлінський, технічний). Це питання еволюції управлінської теорії, значення та поняття менеджменту, характеристики підходів до управління, рівнів, організаційно-правових форм господарювання та управління; принципи діяльності організацій, їх структурних підрозділів, методи управління, праця керівника тощо. Поряд з ними висвітлюються особливості управління фармацією на державному, регіональному та місцевому рівнях, організаційна структура фармацевтичних підприємств, оптово-посередницьких фірм та аптек, функції та організація праці керівника аптеки, його заступника, соціально-психологічні аспекти управління колективами аптек, специфіка зовнішнього середовища (зокрема, закони, державні та відомчі органи управління та контролю, постачальники сировини, фармацевтичної продукції, фармацевтичних кадрів тощо). При вивченні функцій менеджменту звертається увага на особливості стратегічного планування ФП та аптек, організації їх роботи, мотивації співробітників оптових підприємств, аптек, споживачів фармацевтичного товару та інші питання. Серед комунікативних процесів управління виділяються види інформаційних потоків та їх зміст у фармацевтичних підприємств; звертається увага на спілкування з відвідувачами аптек, облік і розгляд пропозицій, заяв та скарг; вивчаються автоматизовані системи управління та інформаційно-керуючі системи у фармації. Значна частина специфічних аспектів розглядається при опрацюванні питань підприємництва: державне регулювання підприємницької діяльності, правила реалізації ЛП, розробка бізнес-плану, соціальна відповідальність фармацевтичних організацій тощо. Теоретичні положення управління трудовими ресурсами та кадрового менеджменту поєднуються з висвітленням управління фармацевтичними кадрами, їх підготовки, підвищення кваліфікації, зайнятості, кадрового маркетингу, набору та відбору працівників в організаціях, ротації, управління конфліктами та стресами. Значна увага в цьому розділі приділяється положенням трудового права. Розглядаються також принципи фармацевтичної етики та деонтології. Розділ маркетингу містить основні положення маркетингу з відображенням специфіки завдань, принципів та функцій його у фармації, соціально-економічних особливостей ринку та концепцій маркетингу. При вивченні фармацевтичного ринку важливими є питання його кількісних характеристик, визначення ємності ринку ЛП та потреби в них, особливості сегментації споживачів ЛП та виробів медичного призначення. Теми, пов’язані з товаром та товарною політикою підприємств, передбачають розгляд питань про споживчі цінності товару, економічні характеристики оригінальних та генерикових ліків, особливості життєвого циклу ЛП, складові їх конкурентоспроможності, чинники впливу на товарну та асортиментну політику виробничих ФП та аптечних закладів. При вивченні інноваційної політики підприємств звертається увага на етапи створення ЛП. Значну частину розділу маркетингу у фармації становлять ціни та ціноутворення на ліки, збутова діяльність підприємств, у т.ч. система збуту фармацевтичної продукції, оптово-роздрібна реалізація товару, ефективність посередницьких підприємств; широко розглядається система маркетингових комунікацій — поряд з класичними характеристиками вивчаються особливості формування цільової аудиторії, завдання формування попиту на ЛП, реклама фармацевтичного товару та визначення її ефективності, стимулювання збуту продукції, мерчандайзинг в аптечних закладах. Звертається увага на інформаційне забезпечення маркетингового управління фармацевтичними організаціями, створення маркетингових інформаційних систем, локальних мереж, використання інтернету тощо. Змістом дисципліни є також питання міжнародного маркетингу — його специфіка, середовище, форми міжнародного співробітництва, стратегії, товарна, цінова та збутова політика на зарубіжних фармацевтичних ринках. Оскільки введення дисципліни ММФ започаткувало розвиток відповідного наукового напрямку, за час, що минув, розроблено чимало наукових методик та обґрунтувань, маркетингових інформаційних систем, моделей тощо, значна частина з них наводиться в лекційному матеріалі та розглядається на практичних заняттях.

Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008; Програма з менеджменту та маркетингу для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації. Розроблена під кер. З.М. Мнушко / Укл.: М.М. Слободянюк, Н.І. Брильова, Н.В. Черноброва та ін. — К., 1996.


Інші статті автора