МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС — співвідношення між кількістю вихідної сировини, матеріалів, напівпродуктів і проміжної продукції, використаних у виробництві, і кількістю фактично отриманої готової продукції, побічних продуктів, відходів і втрат, тобто співвідношення теоретично можливого і практично отриманого виходу готової продукції.

Це співвідношення ілюструється рівнянням матеріального балансу, яке має вигляд:

С1 = (С2 + С3 + С4) + С5,

де С1 — кількість вихідної сировини; С2 — кількість готової продукції; С3 — кількість побічних продуктів; С4 — кількість відходів; С5 — кількість втрат.

М.б. лежить в основі регламенту виробництва і дає можливість оцінити рівень організації технологічного процесу, порівняти ефективність його проведення на різних виробництвах, що випускають однойменну продукцію. Тобто чим менша частка в М.б. різного роду втрат, тим більш правильний процес виробництва. Таким чином, М.б. характеризує досконалість технологічного процесу, а отже, має велике практичне значення.

М.б. складається на підставі проведеного експерименту на одиницю продукції, що випускається, на один виробничий потік або потужність усього виробництва. Для нових виробництв його складають за даними проекту, для діючих виробництв — за досягнутими показниками роботи в останній рік перед затвердженням регламенту. Його переглядають лише в разі включення в технологічний процес (чи виключення з нього) операцій або стадій, що впливають на витрати сировини чи кількість відходів. М.б. може бути поданий як у вигляді алгебраїчного рівняння, так і у формі таблиць надходження й витрат матеріалів, що є характерним для технологічних регламентів виробництва ЛП. У прибутковій частині балансу зазначається кількість матеріалів, уведених у виробництво, а у видатковій частині — кількість отриманих матеріалів і втрат. У підсумку прибуткова і видаткова частини балансу повинні становити однакові суми. Складається М.б. як для технологічного процесу загалом, так і на кожну окрему стадію або технологічну операцію (постадійний матеріальний баланс). Він може охоплювати всі матеріали (загальний, сумарний баланс) або кожний окремий компонент. М.б. складається на одну серію продукції за об’єктивними результатами запропонованого рівня технології виготовлення ЛП. Завдяки М.б. розраховуються основні технічні та економічні показники виробництва, такі, як регламентовані норми витрат сировини, матеріалів, напівпродуктів та енергоресурсів на одиницю фармацевтичної продукції.

Технологія ліків промислового виробництва / В.І. Чуєшов, Л.М. Хохлова, О.О. Ляпунова та ін. / За ред. В.І. Чуєшова. — Х., 2003.; Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків / І.М. Перцев, О.Х. Пімінов, М.М. Слободянюк та ін. — Вінниця, 2007.


Інші статті автора