МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ

МАТЕРІАЛОЄМНІСТЬ — показник ефективності використання матеріальних ресурсів на ФП. Розрізняють: абсолютну М., яка відображає витрати основних видів субстанцій і матеріалів на натуральну одиницю ЛП; питому М., яка показує витрати основних видів субстанцій і допоміжних матеріалів на одиницю експлуатаційної характеристики продукції; загальну М. (Мм), яка являє собою вартість усіх матеріальних витрат на одиницю виробу або на одну гривню виготовленої продукції. Її можна обчислити за формулою:

MМ = MВ/Q або MМ = MВ/N,

де МВ — загальна сума матеріальних витрат, грн.; Q — обсяг виготовленої продукції у грошовому вираженні; N — обсяг виготовленої продукції в натуральному вираженні. Оберненим показником до М. є матеріаловіддача (МВ): MВ = Q/MВ.

На ФП аналізу показника М. приділяється значна увага, оскільки найбільшу питому вагу в структурі витрат на виробництво ЛП мають саме матеріальні витрати (до 70%). До резервів зниження М. фармацевтичного виробництва можна віднести: удосконалення техніки і технології виробництва фармацевтичної продукції, використання більш якісних субстанцій та сировини, зменшення втрат сировини та матеріалів у процесі транспортування і зберігання, зменшення браку при виробництві готової продукції.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Економіка підприємства / І.Б. Бойчик, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. — К., 2002; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Экономика предприятия / Под ред. О.И. Волкова. — М., 2000.


Інші статті автора