МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ — управлінський процес створення та підтримування відповідності між метою фірми та її потенційними можливостями в процесах ринкової діяльності. Головні завдання М.п.: 1) приведення потенціалу фірми у відповідність із запитами споживачів вибраних цільових ринків; 2) оптимальне об’єднання усіх видів і напрямків маркетингової діяльності фірми; 3) визначення та обґрунтування переліку маркетингових дій; 4) конкретизація маркетингових дій щодо того, хто їх буде виконувати, де, як і коли. Головні принципи М.п.: повнота і комплексність, конкретність, чіткість, безперервність, економічність, якість виконання планових функцій. Планування — послідовна взаємозалежність кроків для вирішення існуючих проблем. Відповідно до цього можна виділити такі фази М.п.: визначення мети планування (визначення наявної і бажаної кінцевої ситуації, а також принципових проблем реалізації та планування); пошук альтернатив (визначення наявних можливостей вирішення існуючих проблем); прогнозування (формування уявлення про майбутній розвиток показників діяльності, очікувану поведінку споживачів, конкурентів і т.д.); оцінка (вибір альтернативи); прийняття рішення та встановлення планового завдання (розроблення чіткого плану). План маркетингу зазвичай складається з таких розділів: обґрунтування й опис цілей фірми (короткострокових і довгострокових); дані про результати прогнозування ринків; опис маркетингових стратегій діяльності фірми на ринках; опис методів реалізації маркетингових заходів; опис процедур контролю виконання плану. План маркетингу — гнучка програма дій. Він має три варіанти: мінімальний, оптимальний і максимальний. Плани розробляють на 1 рік (короткостроковий), на 2–5 років (середньостроковий) і на 5–10 років (довгостроковий). На ФП у рамках плану маркетингу в цілісну систему об’єднуються: дослідження поточного стану ринків, споживачів і типології споживання ЛП, вивчення потреби в ЛП та сегментування ринку, товарна, інноваційна асортиментна політика підприємства, збут і розподіл ЛП, ціноутворення, система маркетингових комунікацій та система маркетингового контролю. Таким чином на підприємстві план маркетингу може бути і самостійною величиною, і складовою бізнес-плану (див. Бізнес-план).

Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. — К.,1998; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора