РЯБУШКО Віталій Іванович

РЯБУШКО Віталій Іванович (15.02.1947, м. Ніколаєвськ Волгоградської обл.) — доктор біологічних наук (з 1992), завідувач відділу аквакультури і морської фармакології (з 2001), професор кафедри експертизи у митній справі Інституту біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України (з 2011), член Гідроекологічного і Ботанічного товариств НАН України.

Ryabushko.tifЗакінчив фізичний факультет Харківського державного університету ім. Максима Горького (1971).

Працював: молодший науковий співробітник групи підводних досліджень лабораторії бентосу Мурманського морського біологічного інституту КФ АН СРСР, ст. Дальні Зеленці Мурманської обл. (1971–1974); молодший науковий співробітник лабораторії експериментальної гідробіології Інституту біології моря ДСНЦ АН СРСР, Владивосток (1974–1984); учений секретар Інституту біології південних морів (ІБПМ) ім. О.О. Ковалевського АН УРСР, Севастополь (1984–1989); провідний науковий співробітник відділу фізіології тварин, фітобентосу і культивування водоростей ІБПМ (1991–1999); професор (за сумісництвом) Ялтинського інституту менеджменту Міжнародного науково-технічного університету (1996–1998); в.о. завідувача відділу фітобентосу і культивування водоростей ІБПМ (1999); в.о. завідувача відділу біохімічних адаптацій морських гідробіонтів ІБПМ (2000); завідувач відділу аквакультури і морської фармакології ІБПМ (з 2001), професор кафедри експертизи у митній справі ІБПМ (з 2011).

В.І. Рябушко — учений секретар спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за фахом «гідробіологія» при ІБПМ НАН України і член спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій за фахом «біофізика» при Севастопольському державному технічному університеті МОН України. Науковий експерт Ради з біорізноманітності НАН України. Член редакційних рад наукових видань.

Напрями наукових досліджень: екологічна фізіологія гідробіонтів, екологічний моніторинг, аквакультура, морська біотехнологія й фармакологія, розроблення й впровадження технології та нанобіотехнології одержання БАР із сировини морського генезу з метою утворення ЛП і виробів медичного призначення.

Наукові здобутки: автор понад 140 наукових праць, у тому числі 21 патенту і авторських свідоцтв на винаходи і монографії.

Основні публікації: Використання білкових гідролізатів у технологіях функціональних хлібобулочних виробів // Вісник ДонНУЕТ. — 2009. — № 1 (41) (співавт.); Ріст Pseudomonas aeruginosa та Candida albicans на поживних середовищах із гідролізатів морепродуктів // Ветеринарна біотехнологія. — 2009. — Бюл. № 14 (співавт.); Випробовування ефективності нового засобу проти мікроспорії лабораторних тварин // Ветеринарна біотехнологія. — 2009. — Бюл. № 14 (співавт.); Влияние физико-химических свойств альгината натрия на синтез наночастиц серебра / Уч. записки Тавр. нац. ун-та. — Т. 20 (59), № 3. — Серия «Биология. Химия». — 2007 (співавт.); Розроблення технології одержання пробіотика Е. coli М-17 на середовищі з морських гідробіонтів // Ветеринарна біотехнологія. — 2007. — Бюл. № 10 (співавт.); Спосіб отримання водорозчинної бактерицидної композиції, що містить наночастки срібла // Патент України № 10539 (співавт.); Концентрация ртути в воде, донных отложениях и мидии Mytilus galloprovincialis Lam. на шельфе Крыма (Черное море) // Морской экологический журн. — 2005. — Т. IV. — № 3 (співавт.); Применение некоторых биоиндикаторов для оценки состояния импактных морских экосистем // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа: Сб. науч. тр. — Севастополь, 2003 (співавт.); Влияние концентрации биогенных элементов на сообщества микроводорослей прибрежного мелководья Черного моря // Альгология. — 1999. — Т. 9, № 3 (співавт.); Microphytobenthos community productive characteristics and their use for bioindication of marine natural environment quality in the Southern coast shallow waters rocky bottom biotope of the Crimea region // A year after Johannesburg. Ocean governance and sustainable development: Ocean and coasts — a glimpse into the future (Kiev, Ukraine 27th to 30th October 2003). — Sevastopol, 2004 (співавт.); Communities of diatoms on the shells of mollusks of the genus Mytilus L. // Intern. J. on Algae. — 2000. — Vol. 2, № 2 (співавт.).

Архів ІБПМ ім. О.О. Ковалевського НАН України.