РОЗЕНФЕЛЬД Леонід Георгійович

РОЗЕНФЕЛЬД Леонід Георгійович (03.06.1930, м. Верхній Луганської обл. — 11.06.2016, м. Київ) — доктор медичних наук (1973), професор (1988), заслужений діяч науки і техніки УРСР (1989), член-кореспондент НАН України (1991), лауреат премій АМН України (1996, 2000, 2007), академік НАМН України (2000), заступник академіка-секретаря відділення НАН України, заступник директора Інституту отоларингології НАМН України з наукової роботи (з 1992), начальник науково-координаційного управління НАМН України (1994-2007), віце-президент НАМН України (2007-2011).

New_Rozenfeld.tifЗакінчив лікувальний факультет Київського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту (1954).

Працював: лікар-рентгенолог санаторію «Дніпро» МОЗ УРСР (1955); завідувач рентгенологічних кабінетів лікарні Шевченківського району м. Києва (1956–1968); завідувач рентгенологічного відділення (1968), заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка» НАМН України (з 1992); начальник науково-координаційного управління (1994-2007), віце-президент (2007-2011) НАМН України.

Почесний закордонний член Асоціації рентгенологів та радіологів Грузії; почесний професор п’ятьох університетів: Івано-Франківського національного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Ужгородського національного університету, Харківського національного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; член наглядової ради Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; член 10 редколегій та 14 редакційних рад провідних наукових журналів.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, відзнакою НАН України «За наукові досягнення», Великою золотою медаллю НАН України «За наукові досягнення», Почесною грамотою Верховної Ради України; нагрудним знаком «Хрест Пантелеймона Цілителя».

Напрями наукових досліджень: медична радіологія, рентгенодіагностика, дистанційна термографія, інтегративна радіомодифікована терапія злоякісних пухлин, діагностика на основі подвійного електронно-ядерного резонансу, проблеми демінералізації кісток людини та формування біоматеріалів організму людини, нанотехнології у медицині та фармакології.

Наукові здобутки: автор понад 440 друкованих наукових праць, у тому числі 21 монографії, 3 навчальних посібників, 25 авторських свідоцтв. Підготував 10 докторів і 22 кандидатів медичних наук. Член Президії АМН України, голова експертної ради з клінічної медицини ВАК України, радник голови Секретаріату Президента України, експерт Європейського регіонального бюро ВООЗ, член Європейської асоціації радіологів, голова ученої медичної ради МОЗ України (1991–1992, з 2007).

Основні праці: Принципы поиска решений медицинских проблем. — К., 1990 (співавт.); Неионизирующие методы лучевой диагностики заболеваний околоносовых пазух. — К., 1994 (співавт.); Найближчі результати застосування нового вітчизняного імуномодулятора бластена в комплексному лікуванні хворих на рак гортані та ротової частини глотки // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 1997. — № 2 (співавт.); Радіологічна термінологія (українська, англійська, російська): Довідник. Вид. 2-ге. — Х., 1999 (співавт.); Забезпечення якості у радіотерапії // Український радіологічний журнал. — 2000. — № 3 (співавт.); Метод повышения эффективности лечения больных со злокачественными опухолями верхних дыхательных путей // Онкология. — 2002. — Т. 4, № 2 (співавт.); Способ определения металлоза в граничащих с эндопротезами тазобедренного сустава тканях // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2003. — № 1 (співавт.); Засоби захисту від токсичної дії препаратів сульфату барію на клітини слизової оболонки шлунка і товстої кишки при рентгенодіагностиці // Журнал Академії медичних наук України. — 2004. — № 3 (співавт.); Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку медичної галузі // Журнал Академії медичних наук України. — 2005. — Т. 11, № 1 (співавт.); Наукова та інноваційна діяльність, інтелектуальна власність. Тлумачний українсько-російський словник. — Х., 2007 (співавт.); Нанотехнологии, наномедицина: перспективы научных исследований и внедрения их результатов в медицинскую практику // Український медичний часопис. — 2008. — № 5 (67) (співавт.); Дистанционная инфракрасная термография как современный неинвазивный метод диагностики заболеваний // Український медичний часопис. — 2008. — № 6 (68) (співавт.); Bone demineralization mechanisms at level of free radicals and nanoscale subsystems of bone tissue // Jornal of Gravitational Physiology. — 2004. — Vol. 11, № 2 (співавт.).

Академія медичних наук України: Збірник. — К., 2007.