РЕФЕРАТ

РЕФЕРАТ (лат. referrе — повідомляти, сповіщати, докладати) — короткий виклад змісту документа чи його частини, що містить основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом. Реферати бувають різних видів: інформативний, розширений, зведений та ін. Інформативний Р. найповніше розкриває зміст документа, містить основні фактичні та теоретичні відомості. У ньому мають бути зазначені предмет дослідження й мета роботи; викладені гіпотези, системи доказів, експерименту та добутих результатів; наведені основні характеристики нових технологічних процесів, технічних виробів, нова інформація про відомі явища, предмети; вказана наукова новизна та практичне значення цих результатів. Інформативний Р. розміщують у первинних документах (книги, журнали, збірники наукових праць, звіти про науково-дослідну роботу та ін.) і у вторинних документах (реферативні журнали і збірники, інформаційні карти, що видаються як державними, так і відомчими органами інформації). Призначення інформативного Р. полягає в оперативному повідомленні наукових працівників та фахівців галузі про досягнення науки та технічного прогресу з метою його поглибленого вивчення за першоджерелами в подальшому дослідженні та втіленні у фактичну діяльність. Текст Р. повинен бути стислим і чітким. Слід використовувати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних зворотів. Розширений, або зведений (багатоджерельний, оглядовий) Р. містить відомості про певну кількість опублікованих документів з однієї теми, викладених у вигляді зв’язного тексту.

ДСТУ 3017–95 Видання. Основні види. Терміни та визначення. — К., 1995; Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація науково-дослідницької діяльності. — К., 2006.


Інші статті автора