РЕСУРСИ

РЕСУРСИ (франц. ressourse — допоміжний засіб) — сукупність різних компонентів і засобів природного і неприродного походження, матеріального і нематеріального змісту, соціальної чи іншої спрямованості, придатних для використання з метою виготовлення ЛП, які необхідні для забезпечення здоров’я людей і тваринного світу, а також для вирішення економічних, соціальних та інших завдань ФП, що працюють в умовах ринкових відносин. Для кожного підприємства в ринкових умовах господарювання необхідно мати безліч взаємозалежних як традиційних, так і нових, властивих тільки для ринкових відносин Р. До традиційних Р. належать: виробничі, технічні, технологічні, енергетичні, матеріальні, кадрові та ін. Виробничі Р. — сукупність ресурсів, що дозволяють забезпечити безперебійність виробничого процесу з метою отримання якісних ЛП. Технічні Р. — необхідна кількість машин, устаткування й комунікацій, що забезпечують безперебійність технологічного процесу для виробництва якісної продукції та її своєчасного постачання споживачам. Технологічні Р. — технологічні процеси, що забезпечують певний порядок виконання операцій відповідно до наявних технічних Р. ФП з метою одержання якісних ЛП. Енергозабезпечуючі Р. — Р., що створюють умови для безперебійної роботи технічних, транспортних і технологічних Р. і комунікацій підприємства шляхом забезпечення їх електроенергією, паливом та іншими видами енергії. Матеріальні Р. — лікарські субстанції, допоміжні речовини та матеріали, комплектуючі вироби тощо відповідної якості, необхідні для виготовлення якісних ЛП. Кадрові Р. — сукупність співробітників певної кваліфікації з певними функціями відповідно до займаної посади і вимог посадових інструкцій або тарифно-кваліфікаційного довідника, що забезпечують безперебійну роботу підприємства в цілому. Структурно-організаційні Р. — Р., що дозволяють забезпечити побудову оптимальної виробничої структури ФП з метою об’єднання його наявних ресурсів в єдиний виробничий комплекс для досягнення кінцевих результатів відповідно до вимог ринку. Фінансові Р. — сукупність коштів, активів підприємства з урахуванням їх ліквідності, дебіторської заборгованості, кредитних ресурсів, якими розпоряджається підприємство на певний момент часу. Соціальні Р. — сукупність положень і заходів, що забезпечують мотивацію діяльності та соціальний захист працівників ФП. Р. якості — найбільш важливі динамічні Р., що відображають наявність і стан системи управління якістю на підприємстві. Нематеріальні Р. — об’єкти інтелектуальної власності (див. Інтелектуальна власність), що використовуються на ФП з метою забезпечення його ефективної роботи або більш досконалого використання інших Р., застосовуваних на підприємстві. Інформаційно-аналітичні Р. — інформація, отримана на певний момент часу і потрібна для вироблення обґрунтованої тактики чи прийняття стратегічного рішення щодо розглянутого питання.

Бойчик І.М. Економіка підприємства. — К., 2004; Закон України «Про власність» // Нове законодавство України. Вип. 2. — К., 1992; ЕЕ: У 3 т. / За заг. ред. С.В. Мочерного. — К.–Тернопіль, 2000; Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — К., 2003; Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. — К., 1992; Філімоненко О.С. Фінанси підприємств. — К., 2002.


Інші статті автора