РЕМОНТ

РЕМОНТ (франц. remonte — заміна) — процес повного чи часткового відновлення й підтримання дієспроможності основних фондів, у т.ч. фармацевтичного виробництва. Основними завданнями Р. є підтримання технологічного обладнання в постійному дієспроможному стані, збільшення строків експлуатації обладнання без Р., підвищення якості Р., зниження витрат на Р. Розрізняють поточний, середній та капітальний Р. Поточний Р. — це ремонт, мінімальний за обсягом, який полягає в заміні чи відновленні невеликої кількості швидкозношуваних деталей і регулюванні обладнання, тобто це Р., що здійснюється з метою його зберігання та забезпечення нормальної працездатності до наступного Р. Середній Р. — це розроблення окремих вузлів та їх заміна або Р. всіх зношених деталей, строк служби яких не перевищує міжремонтний період між середніми Р.

За обсягом він значно більший за поточний і потребує спеціальної зупинки обладнання. Капітальний Р. — комплекс робіт, які здійснюються з метою відновлення справності або повного чи близького до повного відновлення ресурсу обладнання із заміною або відновленням його частин. Розрахунок потрібної кількості поточних, середніх і капітальних Р. в умовах фармацевтичного виробництва проводиться з використанням певних формул:

кількість поточних Р. (rпот):

rпот = Тк / Тцп — (rкап + rсер);

кількість середніх Р. (rсер):

rсер = Тк / Тцc;

кількість капітальних Р. (rк):

rк = Тк / Тц,

де Тк — календарний час роботи обладнання; Тц — певна тривалість міжремонтного циклу; Тцс — певна тривалість періоду від капітального до середнього Р.; Тцп — певна тривалість періоду від середнього до поточного Р.

Ремонтний цикл — найменший повторюваний період експлуатації обладнання, під час якого здійснюються у певній послідовності встановлені види технічного обслуговування і Р., передбачені нормативною документацією. Міжремонтний період (ресурс) — це час між двома послідовно проведеними Р. обладнання. Структура ремонтного циклу (рисунок) — це чергування Р. у певній послідовності і через певні проміжки часу:

К–П–П–С–П–П–К,

де К, П, С — види Р. відповідно: капітальний, поточний, середній; Трц — ремонтний цикл. Міжремонтні періоди поділяються так: Тмкр — період між капітальними Р.; Tмпр — період між поточними Р.; Тмпср — період між поточними і середніми Р.; Тмср — період між середніми Р. Простої обладнання бувають: Тпp — у поточному Р.; Тcp — у середньому Р.; Ткp — у капітальному Р.

Remont_4.eps

Рисунок. Структура ремонтного циклу

Таким чином, структура ремонтного циклу обчислюється за формулою:

Трц = Тмкр + а · Тпр + б · Тср + Ткр,

де а і б — кількість поточних і середніх Р. відповідно.

Система планово-попереджувальних Р. у фармацевтичному виробництві — це сукупність заходів для догляду, нагляду, обслуговування обладнання та його Р., які проводяться за планом і спрямовуються на підтримання обладнання в робочому стані. Вона базується на принципах попереджувальності та плановості. Принцип попереджувальності полягає в тому, що по кожному елементу обладнання, що відпрацював певний час, виконуються ремонтні роботи та здійснюється технічне обслуговування незалежно від фізичного стану та ступеня його зношення. Принцип плановості передбачає, що технічний вплив здійснюється за спеціальним графіком. Графік планово-попереджувальних Р. складається на кожну одиницю обладнання. У ньому зазначають види чергових Р., терміни виконання кожного Р. та огляду протягом року. На підставі річного графіка складають квартальні та місячні графіки планово-попереджувальних Р. Виконання ремонтних робіт може здійснюватися такими методами: 1) централізованим — весь ремонтний персонал підпорядкований головному механіку; 2) децентралізованим — усі види ремонтних робіт виконуються персоналом цехових ремонтних баз, які підпорядковані начальнику цеху; 3) змішаним — усі ремонтні роботи виконуються спільно цеховою ремонтною базою та ремонтно-механічним цехом. Для фармацевтичного виробництва характерним є централізоване виконання ремонтних робіт.

Курочкин А.С. Организация производства. — К., 2001; Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В. Планування діяльності підприємства. — Х., 2002; Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. — К., 2003; Фатхудинов Р.А. Организация производства. — М., 2001.


Інші статті автора