РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ — сукупний результат функціонування системи, представлений кількісними та якісними показниками, що характеризує відповідність результатів діяльності підприємства, іншої виробничої одиниці до його цілей, а також накопичений потенціал для подальшого розвитку.

Результати роботи ФП характеризуються низкою параметрів, у т.ч., напр., кількістю, якістю і своєчасністю вироблених ЛП чи іншої продукції медичного призначення, ефективністю використання при цьому наявних ресурсів, продуктивністю праці персоналу, ступенем задоволення потреб замовника (споживача), співвідношенням фінансових ресурсів і характером їх використання, умовами праці персоналу тощо. При цьому ефективність, що характеризує використання наявних ресурсів для досягнення поставлених цілей, є об’єктом стратегічного менеджменту, в той час як Р., відображаючи ступінь досягнення цих цілей, належить до сфери інтересів оперативного управління.

Концептуально важливими у визначенні Р. є такі моменти: 1) мова йде саме про систему показників, а не про єдиний синтетичний показник, що в цілому характеризує діяльність підприємства. Це дозволяє під час оцінки Р. використовувати досить широке коло критеріїв, індикаторів, вимірників, показників «параметрів стану» ФП чи виробничої одиниці, що найкращим чином характеризує саме їхню роботу, а також певним чином спрощує процедуру вимірювання, оскільки не виключає використання діючих показників ефективності; 2) увага акцентується на відповідності досягнутого результату до поточних і стратегічних цілей діяльності ФП. З цього випливає, що управлінське призначення оцінки Р. полягає у спрямуванні зусиль колективу ФП, його структурних підрозділів на вирішення змістовних, а не формальних завдань, на досягнення суспільно значущих результатів; 3) передбачена можливість урахування не тільки реалізованих, а й потенційних спроможностей (професійних, технічних, технологічних тощо), які можуть бути задіяні в перспективі. Це дозволяє певним чином враховувати тенденції подальшого розвитку виробництва.

Економіка підприємства / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак, О.В. Козирєва, П.Д. Латін; за ред. О.В. Посилкіної. — Х., 2006; Светличная Я.В. Взаимосвязь критериев результативности функционирования дорожных организаций // Вісник Харківського університету. — 2001. — № 506; Тищенко А.Н., Кизим Н.А., Догадайло Я.В. Экономическая результативность деятельности предприятий: Монография. — Х., 2005.


Інші статті автора