РЕГІОНАЛІСТИКА

РЕГІОНАЛІСТИКА (англ. region < лат. regio — область, район) — наука, яка займається вивченням просторових закономірностей територіальної організації виробничих сил. Спроби моделювання закономірностей у розміщенні продуктивних сил описано у працях У. Ізарда, Дж. Чарлі, П. Хагтета, Ю. Медведкова та інших учених. У розміщенні продуктивних сил діють п’ять законів: закон пропорційного розвитку компонентів територіальних соціально-економічних систем; закон раціоналізації територіально-економічних зв’язків; закон територіальної концентрації продуктивних сил; закон територіальної диференціації продуктивних сил; закон територіального комплектування продуктивних сил. На основі стратегічних цілей розвитку національної економіки, дії законів та закономірностей розміщення продуктивних сил формуються принципи їх територіальної організації та регіональної економічної політики: принцип раціонального розміщення виробництва; принцип оптимального розміщення виробництва; принцип збалансованості та пропорційності; принцип комплексності. Додержання принципів розміщення продуктивних сил є основою регіональної політики держави. Регіональна політика — це сфера управління економічним, соціальним та політичним розвитком держави в просторовому та регіональному аспектах. Основними напрямками регіональної політики України є: 1) оптимальні співвідношення та взаємодія сил регіонального розвитку в державному, кооперативному, приватному та інших секторах економіки; 2) гармонійна взаємодія державного та регіонального аспектів розвитку, центрального та регіонального рівнів управління; 3) зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів; 4) дотримання соціальної справедливості в територіальній, демографічній та екологічній політиці. За особливостями розміщення фармацевтична промисловість — одна з найскладніших. Багатогалузеві, внутрішньогалузеві та технологічні зв’язки, різноманітний асортимент, використання значної кількості палива, енергії та води визначають своєрідність територіальної організації фармацевтичної промисловості. Основними регіонами, де концентрується фармацевтичне виробництво, є: Столичний (Київ), Прикарпатський (Львів), Причорноморський (Одеса), Донецький (Горлівка, Луганськ), Південно-Східний (Харків, Лубни) та ін.

Голиков А.П., Дейнека А.Г., Кракова Н.А. Размещение производственных сил и регионалистика. — Х., 2002; Ковалевський В.В., Михайльок О.Л., Семенова В.Ф. Розміщення продуктивних сил. — К., 1998; Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. — К.–Чернівці, 1990; Хаггет П. Пространственный анализ в экономической геодезии. — М., 1968.


Інші статті автора